Uchwała Nr XIX/130/08

Rady Gminy Ostróda

z dnia 28 kwietnia 2008 r.

 

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Idzbarku.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z  późn. zm./, art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ i art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./ po uzyskaniu pozytywnej opinii Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Rada Gminy uchwala, co następuje:

                                                         

§ 1. Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2008 r. Szkołę Podstawową w Idzbarku.

 

§ 2. Obwód szkoły przejmuje Szkoła Podstawowa w Szyldaku.

 

§ 3. Mienie ruchome i nieruchome przekazane będzie dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Idzbark - Moja Ojczyzna” w Idzbarku na prowadzenie działalności oświatowej niepublicznej.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

 

 

Sporządził/a: Janina Roman
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 29.04.2008, ostatnia aktualizacja: 30.04.2008, odsłon: 1 303


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15209891
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości