Uchwała Nr XIX/129/08

Rady Gminy Ostróda

z dnia 28 kwietnia 2008r.

 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r.

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r, Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami) art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

      § 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 1.239.760,70 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 1do niniejszej uchwały.

 

      § 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 635.510,70zł.

 

      2. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków jednostki budżetowej - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

      § 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 „ Wydatki inwestycyjne Gminy w roku 2008 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 do uchwały nr XIV/93/07 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2007 r w sprawie budżetu na 2008r. limity wydatków wynoszą w 2008 roku -8.066.060 z w tym: pozostałe wydatki majątkowe- 336.776 zł, 2009r. 10.116.980, 2010r. 5.030.000 zł, - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

      § 4. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, po zmianach wynoszą 828.809, zł, - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

 

      § 5.1. Zmniejsza się plan przychodów pochodzących z:

 

   - kredytów o kwotę 494.750, zł.

 

   - pożyczki o kwotę 109.500 zł.

 

      2. Zwiększamy rozchody z tytułu udzielonych pożyczek o kwotę 30.000 zł.

 

      3. Zwiększamy przychody z tytułu udzielonych pożyczek o kwotę 30.000 zł.

 

      4. Źródłem pokrycia deficytu gminy w wysokości 2.793.176 zł są przychody pochodzące z:

 

   - kredytów w kwocie 1.570.176 zł,

 

   - pożyczek w kwocie 1.223.000 zł,

 

   - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

      § 6. Budżet gminy po zmianach wynosi:

 

   - Dochody - 36.840.686,70 zł.

 

   - Wydatki - 39.633.862,70 zł.

 

      § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

 

Załączniki Nr 1,2,3,4,5 do uchwały Nr XIX/129/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2008r.

Sporządził/a: Maria Andrychowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 13.05.2008, ostatnia aktualizacja: 13.05.2008, odsłon: 1 405


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15235890
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości