Uchwała Nr XIX/128/08

Rady Gminy Ostróda

z dnia 28 kwietnia 2008r.

 

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium.

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2004r. Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2002r. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, z 2005r., Nr 175, poz. 1457, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2006r. Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, z 2007r. Nr 138, poz. 974, z 2007r. Nr 173, poz. 1218) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      § 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2007r. stanowiącego załącznik do uchwały oraz po zapoznaniu się w wnioskiem Komisji Rewizyjnej i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej - udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda z tego tytułu.

 

      § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Maria Andrychowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 30.04.2008, ostatnia aktualizacja: 30.04.2008, odsłon: 1 198


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15209982
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości