Uchwała Nr XIX /94/04

Rady Gminy Ostróda

z dnia 26 marca 2004 r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego

 

      Na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późn.zm / w związku z § 2 uchwały Nr XXXIV /284 / 01 z dnia 24 maja 2001r. Rady Gminy w Ostródzie w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata - Rada Gminy Ostróda uchwala co następuje:

 

      § 1. Postanawia się przeznaczyć do sprzedaży niżej wyszczególnione nieruchomości gruntowe, położone w obrębie i miejscowości Rudno, stanowiące własność Gminy Ostróda:

 

   - działka Nr 75/12 o pow. 3,9300 ha;

 

   - działka Nr 75/15 o pow. 10,6500 ha;

 

   - działka Nr 75/16 o pow. 0,2500 ha;

 

   - działka Nr 66/8 o pow. 1,1400 ha;

 

   - działka Nr 66/10 o pow. 3,6100 ha.

 

      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

        § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 28.11.2004, ostatnia aktualizacja: 28.11.2004, odsłon: 1 065


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085471
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości