Uchwała Nr XIII/92/2015
Rady Gminy Ostróda
z dnia 23 listopada 2015 r.
 
w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
 
     Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Odmawia się uwzględnienia wezwania z dnia 3 listopada 2015 r. Pana Mieczysława Woźny do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XI/81/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 października 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda, z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Załącznik
do uchwały Nr XIII/92/2015
Rady Gminy Ostróda
z dnia 23 listopada 2015 r.
 
Pismem z dnia 3 listopada 2015 r. (data wpływu do Urzędu: 05.11.2015 r.) Pan Mieczysław Woźny wezwał do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XI/81/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 października 2015 r. Jako podstawę wezwania podał zawarcie w uzasadnieniu przedmiotowej uchwały stanu faktycznego niezgodnego z prawdą, tj. wskazanie, że jako skarżący zaniechał czynności powiadomienia właściwego organu ścigania o popełnieniu przestępstwa. Podkreślił, że w czasie sesji wielokrotne podnosił, iż taką informację o możliwości popełnienia przestępstwa złożył na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie dnia 11 maja 2015 r., na co posiada dokumenty. Ponadto nieprawdziwe jest stwierdzenie, że zespół kontrolny nie wykazał w swoim sprawozdaniu nieprawidłowości i odstąpił od dalszych czynności kontrolnych.  
 
Rada Gminy Ostróda, po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej, stwierdza, iż wezwanie do usunięcia naruszenia prawa nie zasługuje na uwzględnienie.
 
W pierwszej kolejności Rada podnosi, iż uchwała Rady Gminy w przedmiocie wniesionej na podstawie art. 227 Kpa skargi powszechnej jest w istocie zawiadomieniem o sposobie jej załatwienia. Nie stanowi ona rozstrzygnięcia sprawy z zakresu administracji publicznej w rozumieniu 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym i z tych też przyczyn wezwanie do usunięcia naruszenia prawa należy uznać za bezpodstawne.
 
Niezależnie od powyższego Rada wskazuje, że zarzut zawarcia w uzasadnieniu przedmiotowej uchwały stanu faktycznego niezgodnego z prawdą jest bezzasadny. Z informacji, którą Pan Mieczysław Woźny przekazał na sesji w dniu 23 października 2015 r. wynika poinformowanie w dniu 11.05.2015 r. Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie o złożeniu dnia 05.05.2015 r. interpelacji na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda, a nie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa wskazanego w skardze, tj. przywłaszczenia mienia Urzędu Gminy Ostróda. Podkreślić przy tym należy, że interpelacja z dnia 05.05.2015 r. dotyczyła nieprawidłowości w zakresie ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków, a zatem działania na szkodę rodziców (uczniów) Zespołu Szkół w Lipowie,  a nie podnoszonego w skardze przywłaszczenia mienia Urzędu Gminy Ostróda. Również z tego powodu ewentualne poinformowanie Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie o interpelacji mogło co najwyżej stanowić informację o działaniu na szkodę rodziców (uczniów) Zespołu, a nie na szkodę Urzędu Gminy Ostróda, czego dotyczyła skarga. Ponadto w skardze podano, że przesłanki stanowiące o możliwości popełnienia przestępstwa zostały wskazane w protokole z kontroli Komisji Rewizyjnej z dnia 30.06.2015 r. oraz w protokole z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30.07.2015 r. Tymczasem z  informacji przekazanych przez radnego nie wynika, ażeby po dacie tych czynności zawiadamiał organy ścigania  o  popełnieniu przestępstwa na szkodę Gminy (Urzędu Gminy), co powoduje, że stwierdzenie Rady Gminy Ostróda zawarte w uzasadnieniu uchwały o zaniechaniu przez Skarżącego działań w tym zakresie jest prawidłowe w świetle okoliczności sprawy.
 
Odnośnie drugiego z zarzutów, Rada Gminy Ostróda stwierdza, iż w żadnej części uzasadnienia nie znalazło się sformułowanie jakoby „zespół kontrolny nie wykazał w swoim sprawozdaniu nieprawidłowości i odstąpił od dalszych czynności kontrolnych”.  Zgodnie ze stanem faktycznym, Rada Gminy Ostróda w uzasadnieniu podała, że „(…) ustaleń stanowiących dostateczną podstawę złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, nie dostarczyły czynności zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej, który wobec stwierdzenia nieprawidłowości, odstąpił od dalszych czynności kontrolnych oraz zalecił Wójtowi przeprowadzenie kontroli kompleksowej”. W związku z powyższym, to nie stwierdzenie Rady, a zarzut Pana Mieczysława Woźny należy uznać za nieprawdziwy i świadczący o dowolnej interpretacji zaistniałych w sprawie faktów.
 
W tym stanie rzeczy, wezwanie do usunięcia naruszenia prawa nie zasługuje na uwzględnienie.
 
Data przekazania do publikacji: 25.11.2015r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 25.11.2015, ostatnia aktualizacja: 26.11.2015, odsłon: 969


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085509
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości