Uchwała Nr XIII/91/2015
Rady Gminy Ostróda
z dnia 23 listopada 2015 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Ostróda
a Gminą Miejską Ostróda w sprawie powierzenia zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego
 
     Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
§ 1. Rada Gminy Ostróda wyraża zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Ostróda a Gminą Miejską Ostróda w sprawie powierzenia w 2016 roku Gminie Miejskiej Ostróda realizacji zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda, upoważniając go do ustalenia treści porozumienia określonego w § 1, w tym udziału Gminy Ostróda w kosztach realizacji powierzonego zadania oraz do podpisania wszelkich zmian, których konieczność wprowadzenia powstanie w trakcie obowiązywania zawartego porozumienia.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 24.11.2015r.
Osoba przekazująca: Zbigniew Tomczyk

Sporządził/a: Zbigniew Tomczyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 24.11.2015, ostatnia aktualizacja: 24.11.2015, odsłon: 935


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16099923
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości