Uchwała Nr XIII/90/2015
Rady Gminy Ostróda
z dnia 23 listopada 2015 r.
 
w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
 
     Na podstawie art. 5a ust.1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Uchwala się roczny program współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016, w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały.
 
     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 26.11.2015r.
Osoba przekazująca: Aneta Janowicz

Sporządził/a: Aneta Janowicz
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 26.11.2015, ostatnia aktualizacja: 26.11.2015, odsłon: 1 470


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16097460
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości