Uchwała Nr XIII/83/2015
Rady Gminy Ostróda
z dnia 23 listopada 2015 r.
 
w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego”
 
     Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 1, 3 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r, poz. 1515) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Przyjmuje się̨ „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
     § 2. Wykonanie uchwały powierza się̨ Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 29.11.2015r.
Osoba przekazująca: Karol Hładyszewski

Sporządził/a: Karol Hładyszewski
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 29.11.2015, ostatnia aktualizacja: 29.11.2015, odsłon: 1 149


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15209722
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości