Uchwała Nr XII/87/07

Rady Gminy Ostróda

z dnia 19 listopada 2007r.

 

w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania z obiektów sportowo - rekreacyjnych na terenie Gminy Ostróda”

 

      Na podstawie art. 40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz w związku z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda, uchwala co następuje:

 

      § 1. Ustala się „Regulamin korzystania z obiektów sportowo - rekreacyjnych na terenie Gminy Ostróda”, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

      § 2. Traci moc Zarządzenie Nr 70a/2004 Wójta Gminy Ostróda z dnia 5 lipca 2004r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania z boisk sportowych na terenie Gminy Ostróda”.

 

      § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

 

UZASADNIENIE

 

W związku ze staraniami Gminy Ostróda związanymi z pozyskaniem środków finansowych na realizację zadań mających na celu rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej, w tym realizację zadania „Place sportowo - rekreacyjne Kraplewo I etap” jednym z niezbędnych elementów w procesie aplikacyjnym jest uregulowanie prawne przeznaczenia powstałego obiektu.

 

W związku z tym, iż obiekty sportowo - rekreacyjne będą służyły mieszkańcom gminy, w tym dzieciom i młodzieży szkolnej, klubom sportowym, zakładom pracy, instytucjom, organizacjom pozarządowymi oraz osobom prawnym, niezbędne jest podjęcie uchwały o utworzeniu regulaminu, w którym zawarte będą zasady udostępniania i korzystania z obiektów sportowo - rekreacyjnych na terenie Gminy Ostróda.

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr XII/87/07

Rady Gminy Ostróda

z dnia 19 listopada 2007r.

 

 

REGULAMIN

korzystania z obiektów sportowo - rekreacyjnych na terenie Gminy Ostróda

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

 

      §1. Regulamin określa zasady korzystania z obiektów sportowo - rekreacyjnych, pod pojęciem, których rozumie się boiska sportowe oraz place sportowo - rekreacyjne na terenie Gminy Ostróda.

 

      §2. Właścicielem obiektów sportowo - rekreacyjnych jest Gmina Ostróda.

 

      §3. Obiekty sportowo - rekreacyjne przeznaczone są do organizowania zawodów i zajęć sportowych, zawodów sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i oświatowych.

 

      §4. Osoby przebywające na terenie obiektów sportowo - rekreacyjnych musza stosować się do zasad niniejszego regulaminu i przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom służb porządkowych i osób upoważnionych przez właściciela.

 

      §5. Obiekty sportowo - rekreacyjne będą ogólnodostępne dla mieszkańców Gminy Ostróda, a korzystanie z nich będzie bezpłatne.

 

ROZDZIAŁ II

Obiekty sportowo - rekreacyjne

 

      §6. Regulamin określa zasady korzystania z boisk sportowych usytuowanych w miejscowościach Samborowo, Turznica, Tyrowo, Reszki, Zajączki, Pietrzwałd, Naprom, Smykówko, Bałcyny, Smykowo, Brzydowo, Nastajki, Morliny, Ornowo, Durąg, Lichtajny, Grabinek, Szyldak, Ostrowin, Idzbark, Stare jabłonki, Zwierzewo i Międzylesie.

 

      §7. Regulamin określa zasady korzystania z placów sportowo - rekreacyjnych usytuowanych w miejscowościach Kraplewo, Lichtajny i Nastajki.

 

      §8. Z obiektów sportowo - rekreacyjnych mogą korzystać:

 

      1. Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie, w celu organizowania imprez kulturalnych i rozrywkowych.

 

      2. Wybrany przez Gminę Ostróda podmiot jako organizator imprez sportowych.

 

      3. Zawodnicy poszczególnych klubów piłkarskich.

 

      4. Uczniowie gminnych placówek oświatowych w obecności nauczyciela lub instruktora.

 

      5. Zorganizowane grupy sportowe w obecności trenera, nauczyciela lub instruktora.

 

      §9. Osoby przebywające na terenie obiektów sportowo - rekreacyjnych muszą stosować się do niniejszego regulaminu i przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

 

      §10. Za bezpieczeństwo i porządek odpowiada organizator imprezy, do którego obowiązków w szczególności należy:

 

      1. Respektowanie postanowień regulaminu oraz zapewnienie ładu i porządku przed rozpoczęciem imprezy, w czasie jej trwania oraz po zakończeniu imprezy.

 

      2. Niedopuszczenie do uczestniczenia w imprezie osób nietrzeźwych lub odurzonych, a także osób zamierzających wnieść na teren boiska przedmioty wymienione w §11.

 

      3. Niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia życia lub zdrowia uczestników imprezy lub zapobieżenia niszczenia mienia.

 

      §11. Zabrania się na terenie obiektów sportowo - rekreacyjnych:

 

      1. Wnoszenia materiałów pirotechnicznych, tym ogni sztucznych, rac, petard, świec dymnych, szkodliwych środków chemicznych, broni, niebezpiecznych narzędzi, butelek i opakowań szklanych lub innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników.

 

      2. Zaśmiecania i zanieczyszczania w inny sposób terenu boiska sportowego i jego obrzeży.

 

      3. Zakłócenia ładu i porządku, wszczynania awantur i zamieszek, bądź prowokowania do takich zachowań.

 

      4. Wnoszenia, spożywania alkoholu i środków odurzających oraz przebywania w stanie nie trzeźwym lub po spożyciu środków odurzających.

 

      5. Niszczenia ławek, koszy, ogrodzenia i innych urządzeń oraz drzew, krzewów na terenie boiska sportowego oraz na jego obrzeżach.

 

      6. Wzniecania ognia, rozsiewania i rozlewania chemicznych środków szkodliwych dla przyrody i zdrowia ludzkiego, używania rac i innych materiałów pirotechnicznych.

 

      7. Załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego przeznaczonymi.

 

      8. Wprowadzania psów (nie dotyczy osób niewidomych używających psów jako przewodników) i innych zwierząt z wyjątkiem organizowanych wystaw tych zwierząt.

 

      9. Palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczanymi.

 

      10. Używania wulgarnych lub obraźliwych słów oraz zachowań obrażających lub naruszających godność osobistą.

 

      §12. Za uszkodzenie lub zniszczenie obiektu, urządzenia obiektu, urządzenia lub sprzętu sportowego ponosi odpowiedzialność materialną osoba fizyczna winna spowodowania strat oraz klub, związek sportowy

 

      §13. Korzystanie z obiektów sportowo - rekreacyjnych przy placówkach oświatowych regulują odrębne przepisy, ustalone przez dyrektora placówki.

 

      §14. Osoby, które nie stosują się do zasad określonych w niniejszym regulaminie, podlegają karze grzywny według przepisów postępowania w sprawach o wykroczenia.

Sporządził/a: Marta Romanowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 28.11.2007, ostatnia aktualizacja: 28.11.2007, odsłon: 986


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085715
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości