Uchwała Nr XII/62/03

Rady Gminy w Ostródzie

z dnia 15 października 2003r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.

 

      Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. , Nr 142 , poz.1591; Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002r. Nr 62, poz.558; Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz.984; Dz. U. z 2002r. Nr 214, poz.1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717; Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz.1271) i art. 14 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. , Nr 9 , poz.84; Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz.1683; Dz. U. z 2003r. Nr 110, poz. 1039; Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 874 ) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      § 1. Wysokość podatku od posiadania psów od osób fizycznych na terenie Gminy Ostróda – wynosi od każdego psa – 25 zł rocznie.

 

      § 2. Zwalnia się z podatku od posiadania psów mieszkańców Gminy Ostróda.

 

      § 3. Podatek od posiadania psów płatny jest z góry, bez wezwania w terminie do 15 maja każdego roku podatkowego lub w ciągu 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Ostródzie w Banku Millennium Nr 85 1160 2202 0000 0000 6194 1437 lub w kasie Urzędu.

 

      § 4. Jeżeli osoba fizyczna weszła w posiadanie psa po 30 czerwca roku podatkowego opłaca podatek w wysokości 50 % stawki określonej w § 1.

 

      § 5. Traci moc uchwała Nr IV/17/02 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie podatku od posiadania psów.

 

      § 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2004r.

 

data publikacji: 06.02.2004, ostatnia aktualizacja: 06.02.2004, odsłon: 1 291


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15212900
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości