Uchwała Nr XI/82/2015
Rady Gminy Ostróda
z dnia 23 października 2015 r.
 
w sprawie skargi na działalność Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda
 
     Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 227 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda, w związku ze skargą na działalność Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda, uchwala, co następuje:
 
     § 1. Odmawia się rozpatrzenia skargi Pana Mieczysława Woźnego z dnia 6 października 2015 r. w części dotyczącej działalności Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda, z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
     § 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda do powiadomienia Skarżącego o sposobie załatwienia skargi.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 27.10.2015r.
Osoba przekazująca: Cezary Wawrzyński
 
Załącznik do uchwały  Nr XI/82/2015Rady Gminy Ostródaz dnia 23 października 2015 r.
 
W dniu 6 października 2015 r. Pan Mieczysław Woźny złożył skargę na zaniedbanie w działaniu Wójta Gminy Ostróda, Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda oraz Kierownika referatu Oświaty, Kultury i Sportu wskazując, iż skarga dotyczy nie powiadomienia organów ścigania co do możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu (przywłaszczenie mienia Urzędu Gminy Ostróda). W uzasadnieniu Skarżący podał, że informacje takie zostały przekazane w dniach 05.05.2015 r. Przewodniczącemu Rady, a także 25.05.2015 r. Wójtowi Gminy za pośrednictwem Przewodniczącego Rady. Ponadto przesłanki stanowiące o możliwości popełnienia przestępstwa zostały wskazane w protokole z kontroli Komisji Rewizyjnej z dnia 30.06.2015 r. oraz w protokole z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30.07.2015 r.  
 
Skarga w części dotyczącej działalności Przewodniczącego Rady Gminy nie może zostać rozpatrzona przez Radę Gminy Ostróda, ze wskazanych niżej przyczyn.
 
Przedmiotem skargi zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm., zwanej w dalszej części załącznika Kpa) może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Z powyższego wynika, że skarga może dotyczyć zasadniczo sposobu wykonywania zadań przez właściwe organy lub ich pracowników. Przewodniczący Rady gminy nie jest ani organem gminy, ani pracownikiem organu, co nakazuje przyjąć, iż zachowanie przewodniczącego rady nie może stanowić przedmiotu skargi w rozumieniu powołanego przepisu. Powyższe potwierdza regulacja przepisu art. 229 Kpa dotycząca określenia  organów właściwych do rozpatrzenia skargi, która nie wskazuje organu właściwego do rozpatrzenia skargi na działalność przewodniczącego rady. W konsekwencji należy uznać, że kompetencja rady do oceny działalności przewodniczącego może zostać dokonana jedynie w ramach uprawnień określonych w art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, tj. służącego radzie prawa  wyboru i odwołania przewodniczącego z pełnionej funkcji. Jednocześnie, z uwagi na to, że skarga nie dotyczy trybu prac rady, nie podlega zakwalifikowaniu jako skarga na działalność rady gminy.
 
Niezależnie od powyższego Rada stwierdza, iż zadaniem przewodniczącego rady gminy jest organizacja prac rady i prowadzenie jej obrad, co powoduje, że nie stanowi on "instytucji samorządowej", do której adresowany jest obowiązek określony w art. 304 § 2 Kodeksu postępowania karnego.
 
 
 
 
 
 
 

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 28.10.2015, ostatnia aktualizacja: 05.11.2015, odsłon: 1 234


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085530
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości