Uchwała Nr XI/81/2015
Rady Gminy Ostróda
z dnia 23 października 2015 r.
 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda
 
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 r. poz. 1515) oraz art. 227, art. 229 pkt 3 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda, po rozpatrzeniu skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda, uchwala, co następuje:
 
     § 1. Uznaje się skargę Pana Mieczysława Woźnego z dnia 6 października 2015 r. w części dotyczącej działalności Wójta Gminy Ostróda za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
     § 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda do powiadomienia Skarżącego o sposobie załatwienia skargi.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 27.10.2015r.
Osoba przekazująca: Cezary Wawrzyński
 
 
Załącznik
do uchwały  Nr XI/81/2015
Rady Gminy Ostróda
z dnia 23 października 2015 r.
 
W dniu 6 października 2015 r. Pan Mieczysław Woźny złożył skargę na zaniedbanie w działaniu Wójta Gminy Ostróda, Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda oraz Kierownika referatu Oświaty, Kultury i Sportu wskazując, iż skarga dotyczy nie powiadomienia organów ścigania co do możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu (przywłaszczenie mienia Urzędu Gminy Ostróda). W uzasadnieniu Skarżący podał, że informacje takie zostały przekazane w dniach 05.05.2015 r. Przewodniczącemu Rady, a także 25.05.2015 r. Wójtowi Gminy za pośrednictwem Przewodniczącego Rady. Ponadto przesłanki stanowiące o możliwości popełnienia przestępstwa zostały wskazane w protokole z kontroli Komisji Rewizyjnej z dnia 30.06.2015 r. oraz w protokole z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30.07.2015 r.  
 
Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm., zwanej dalej Kpa) organem właściwym do rozpatrzenia skargi w części dotyczącej działalności Wójta Gminy Ostróda jest Rada Gminy Ostróda.
 
Rada Gminy Ostróda, po rozpatrzeniu złożonej skargi i zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej, stosownie do § 136 ust. 3 Statutu Gminy Ostróda, na podstawie całokształtu okoliczności faktycznych i prawnych stwierdza, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie.
 
W pierwszej kolejności Rada podkreśla, że zgodnie z art. 304 § 1 Kodeksu postępowania karnego, każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. W sytuacji zatem, gdy Skarżący w swoim przekonaniu powziął informację o popełnieniu przestępstwa winien zawiadomić o tym właściwe organy ścigania, o czym został pouczony przez Przewodniczącego Rady w odpowiedzi na interpelację z dnia 15 maja 2015 r.,  których to czynności zaniechał.
 
Odnosząc się natomiast do zarzutów skargi, Rada zauważa, iż instytucje państwowe
i samorządowe, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić prokuratora lub Policję o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, o którym dowiedziały się w związku ze swą działalnością, o czym stanowi przepis art. 304 § 2 Kodeksu postępowania karnego. W kontekście powyższego, podkreślenia wymaga fakt, iż pozostaje w toku kontrola kompleksowa placówki, zarządzona przez Wójta Gminy Ostróda w oparciu o zalecenia Komisji Rewizyjnej (zawarte w protokołach powoływanych przez Skarżącego), której ustalenia będą miały rozstrzygające znaczenie dla realizacji obowiązku złożenia przez Wójta zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę Gminy. Kontrola ta na wniosek członka Komisji Rewizyjnej Pana Jarosława Pawszyka (złożony na sesji Rady Gminy Ostróda w dniu 31 sierpnia 2015 r.) została rozszerzona o okres od dnia 1 września 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r., a termin jej zakończenia przedłużony do dnia 31 października 2015 r. Natomiast wbrew twierdzeniom Skarżącego, ustaleń stanowiących dostateczną podstawę złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, nie dostarczyły czynności zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej, który wobec stwierdzenia nieprawidłowości, odstąpił od dalszych czynności kontrolnych oraz zalecił Wójtowi przeprowadzenie kontroli kompleksowej. W przedmiotowej sprawie zespół kontrolny nie zastosował przepisu § 129 ust. 1 Statutu Gminy Ostróda, zgodnie z którym, w razie powzięcia przez zespół kontrolny w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia, kontrolujący zawiadamiają o tym fakcie Wójta Gminy, ze wskazaniem dowodów uzasadniających zawiadomienie. W świetle powyższego, kwestia zawiadomienia organów ścigania zaktualizuje się po zakończeniu czynności kontrolnych zarządzonych przez Wójta, w sytuacji, gdy ustalenia kontroli wskazywać będą na fakt popełnienia przestępstwa na szkodę Gminy Ostróda, co powoduje, że złożoną skargę w części dotyczącej Wójta Gminy Ostróda należy uznać za bezzasadną.
 
Pouczenie:
Zgodnie z art. 239 § 1 Kpa, w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 28.10.2015, ostatnia aktualizacja: 05.11.2015, odsłon: 748


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11957822
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości