UCHWAŁA Nr XI/80/2015
Rady Gminy Ostróda
z dnia 23 października 2015 r.
 
w sprawie: przystąpienia Gminy Ostróda do realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1233N Wirwajdy – Lipowo – Zajączki – Wygoda Etap I km 0+950 – 2+016 m. Turznica i Etap II km 3+592 – 4+791 m. Reszki " w partnerstwie   z Powiatem Ostródzkim w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019
 
   Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
  § 1. Przystępuje się do realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1233N Wirwajdy – Lipowo – Zajączki – Wygoda Etap I km 0+950 – 2+016 m. Turznica i Etap II km 3+592 – 4+791 m. Reszki" w partnerstwie z Powiatem Ostródzkim przy współfinansowaniu ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na Lata 2016 – 2019 na rok 2016.
 
  § 2. Zadanie, o którym mowa w § 1 będzie realizowane w partnerstwie z Powiatem Ostródzkim na zasadach określonych w umowie o partnerstwie.
  1. Środki na realizację zadania będą zabezpieczone w budżecie Gminy na rok 2016.
  § 3.  Wykonanie uchwały, w tym zawarcie umowy partnerskiej powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 
Data przekazania do publikacji: 28.10.2015r.
Osoba przekazująca: Zbigniew Tomczyk
 
 
 

Sporządził/a: Zbigniew Tomczyk
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 28.10.2015, ostatnia aktualizacja: 28.10.2015, odsłon: 972


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16526956
odsłon strony

Aktualnie mamy
39 gości