Uchwała Nr XI/79/07

Rady Gminy Ostróda

z dnia 31 października 2007 r.

 

w sprawie uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Warmińsko -Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz.1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 ), art. 23 ust.3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz.880, Dz. U. z 2005r. Nr 113, poz.954 i Nr 130, poz.1087 oraz Dz. U. z 2007r Nr 75, poz. 493 ) Rada Gminy Ostróda uchwala co następuje:

 

§1. Uzgadnia się projekt rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego, pod warunkiem zmiany w § 4 pkt.6 projektu rozporządzenia, polegającej na wprowadzeniu nowej treści § 4 pkt.6 w brzmieniu „ Zakaz, o którym mowa w ust.1 pkt.8 nie dotyczy ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w dniu wejścia w życie rozporządzenia oraz projektów tych planów wyłożonych do publicznego wglądu przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.”

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 19.11.2007, ostatnia aktualizacja: 19.11.2007, odsłon: 989


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085558
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości