Uchwała Nr XI/78/2015
Rady Gminy Ostróda
z dnia 23 października 2015 r.
 
w sprawie wzniesienia pomnika w miejscowości Kajkowo
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. W związku z upływem 100 lat od toczących się na terenie Prus Wschodnich działań militarnych I wojny światowej, po uzyskaniu zgody właściciela terenu – Powiatu Ostródzkiego, akceptacji Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pozytywnej opinii Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Olsztynie oraz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie, postanawia się wznieść pomnik upamiętniający poległych żołnierzy, mieszkańców Kajkowa, w czasie I wojny światowej.
2. Określony w ust. 1 pomnik zostanie wykonany zgodnie z projektem budowlanym inż. Piotra Motusa z września 2014 r., z uwzględnieniem uwag i zaleceń Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie, na Placu Mariackim w Kajkowie, Gmina Ostróda, działka nr 191/5 i będzie odbudowanym w tym miejscu obeliskiem, z oryginalnymi elementami pochodzącymi sprzed II wojny światowej.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 27.10.2015r.
Osoba przekazująca: Cezary Wawrzyński

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 27.10.2015, ostatnia aktualizacja: 27.10.2015, odsłon: 718


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11931113
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości