Uchwała Nr XI/57/03

Rady Gminy w Ostródzie

z dnia 8 września 2003r.

 

w sprawie delegowania przedstawicieli Gminy Ostróda w Stowarzyszeniu Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza  Drwęcy.

 

      Na podstawie art. 84  ust 1   ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591, Dz. U. z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717),  i § 29 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy, Rada Gminy w Ostródzie uchwala, co następuje:

 

     § 1. Deleguje się:

 

1)  Wójta Gminy Ostróda – Gustawa Marka Brzezina;

 

2)  Inspektora Ref. Inwestycyjnego i Gospodarki Komunalnej – Romana Szewczyka;

 

   jako przedstawicieli Gminy Ostróda  w Stowarzyszeniu Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy.

 

   § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

   § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE:

 

      Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy w związku z powyższym konieczne stało się podjęcie uchwały dotyczącej delegowania przedstawicieli, którzy będą reprezentować gminę na Walnym Zebraniu. Gmina ma prawo wyznaczenia dwóch swoich przedstawicieli.

 

                                                                                                                                     

 

 

data publikacji: 06.02.2004, ostatnia aktualizacja: 06.02.2004, odsłon: 925


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15213738
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości