Uchwała  Nr X/75/2015
Rady Gminy Ostróda
z dnia 30 września 2015 r.
 
          w sprawie przejęcia przez Gminę Ostróda zadania polegającego na zapewnieniu transportu i  
opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy
Miejskiej Ostróda do placówek edukacyjnych w Olsztynie.
 
     Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust.2 pkt.12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zmianami) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Gmina Ostróda przyjmuje w roku szkolnym 2015/2016 zadanie polegające na zapewnieniu transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy
Miejskiej Ostróda do placówek edukacyjnych w Olsztynie.
 
     § 2. Realizacja zadania odbywać się będzie na zasadach ustalonych w zawartym porozumieniu.
 
     § 3. Upoważnia się Wójta Gminy Ostróda do zawarcia porozumienia, o którym mowa w § 2.
 
     § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 05.10.2015r.
Osoba przekazująca: Elżbieta Koziej
 
 

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska

 

data publikacji: 05.10.2015, ostatnia aktualizacja: 06.10.2015, odsłon: 899


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16527182
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości