Uchwała Nr X/74/2015
Rady Gminy Ostróda
z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 627 z późn. zm.[1])) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
§ 1. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych na drzewie gat. dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia 400 cm, będącym pomnikiem przyrody ujętym w rejestrze pomników przyrody województwa warmińsko - mazurskiego pod numerem 564, oznaczonym jako numer 1 w arkuszu ewidencyjnym pomnika przyrody numer 564, rosnącym na terenie gminy Ostróda, w miejscowości Czerwona Karczma, na działce nr 130/2 w obrębie Mała Ruś.
 
§ 2. Zakres uzgodnienia, o którym mowa w § 1. dotyczy:
 
1) usunięcia uschniętych konarów bezpośrednio stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa,
 
2) oczyszczenie i zabezpieczenie środkiem dezynfekującym miejsc powstałych po usunięciu obumarłych konarów.
 
§ 3. Zabiegi pielęgnacyjne i konserwacyjne na pomniku przyrody powinny być przeprowadzone w terminie do 31 grudnia 2015r. przy spełnieniu następujących warunków:
 
1) pace prowadzone w koronie drzewa powinny być wykonane przez firmę specjalistyczną, posiadająca uprawnienia do pielęgnacji drzew o charakterze pomnikowym,
 
2) przy usuwaniu uschniętych konarów należy dążyć do zachowania naturalnego pokroju drzewa,
 
3) wykonane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomnika przyrody,
 
4) po wykonaniu zabiegów Wójt Gminy Ostróda celem kontroli zgodności wykonywanych prac z założeniami przedstawionymi w niniejszej uchwale, przeprowadzi oględziny poddanego zabiegom drzewa.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
 
Data przekazania do publikacji: 06.10.2015r.
Osoba przekazująca: Karolina Rybarkiewicz
 

[1]Zm. poz. 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 222.
 

Sporządził/a: Karolina Rybarkiewicz
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 06.10.2015, ostatnia aktualizacja: 06.10.2015, odsłon: 659


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11957652
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości