Uchwała Nr X/73/2015
Rady Gminy Ostróda
z dnia 30 września 2015 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gminnej.
 
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Wyraża się zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Ostródzkiego, nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 118/4 o pow. 0,1790 ha, położonej w obrębie Stare Jabłonki, stanowiącej zgodnie z księgą wieczystą KW EL1O/00041582/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, własność Gminy Ostróda, w celu uregulowania przebiegu drogi powiatowej Nr 1247N Kątno-Stare Jabłonki.
 
     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 01.10.2015r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 01.10.2015, ostatnia aktualizacja: 01.10.2015, odsłon: 672


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11957631
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości