Uchwała Nr X/69/2015
Rady Gminy Ostróda
z dnia 30 września 2015 roku
 
w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
 
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.); art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238), Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1.1. Gmina Ostróda wyemituje 11.000 (słownie: jedenaście tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), każda na łączną kwotę 11.000.000 zł (słownie: jedenaście milinów złotych).
 
     2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.
 
     3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
 
     4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
 
     5. Obligacje nie będą zabezpieczone.
 
     § 2. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowego deficytu budżetu w roku 2015, w związku z realizacją zadań majątkowych.
 
     § 3.1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 
 1. Seria A15 o wartości 100.000 zł,
 
 1. Seria B15 o wartości 150.000 zł,
 
 1. Seria C15 o wartości 150.000 zł,
 
 1. Seria D15 o wartości 150.000 zł,
 
 1. Seria E15 o wartości 400.000 zł,
 
 1. Seria F15 o wartości 400.000 zł,
 
 1. Seria G15 o wartości 980.000 zł,
 
 1. Seria H15 o wartości 1.080.000 zł,
 
 1. Seria I15 o wartości 1.080.000 zł,
 
 1. Seria J15 o wartości 1.300.000 zł,
 
 1. Seria K15 o wartości 1.300.000 zł,
 
 1. Seria L15 o wartości 1.300.000 zł,
 
 1. Seria Ł15 o wartości 1.300.000 zł,
 
 1. Seria M15 o wartości 1.310.000 zł.
 
     2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2015 r.
 
     3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
 
     4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Ostróda.
 
     § 4.1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 
 1. obligacje serii A15 zostaną wykupione w 2016 r.,
 
 1. obligacje serii B15 zostaną wykupione w 2017 r.,
 
 1. obligacje serii C15 zostaną wykupione w 2018 r.,
 
 1. obligacje serii D15 zostaną wykupione w 2019 r.,
 
 1. obligacje serii E15 zostaną wykupione w 2020 r.,
 
 1. obligacje serii F15 zostaną wykupione w 2021 r.,
 
 1. obligacje serii G15 zostaną wykupione w 2022 r.,
 
 1. obligacje serii H15 zostaną wykupione w 2023 r.,
 
 1. obligacje serii I15 zostaną wykupione w 2024 r.,
 
 1. obligacje serii J15 zostaną wykupione w 2025 r.,
 
 1. obligacje serii K15 zostaną wykupione w 2026 r.,
 
 1. obligacje serii L15 zostaną wykupione w 2027 r.,
 
 1. obligacje serii Ł15 zostaną wykupione w 2028 r.,
 
 1. obligacje serii M15 zostaną wykupione w 2029 r.
 
     2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
 
     3. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym, dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
 
     § 5.1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.
 
     2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przez rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.
 
     3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
 
     4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
 
     § 6.1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Ostróda w latach 2016-2029.
 
     2. Wydatki związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Ostróda lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2016-2029.
 
     § 7. Upoważnia się Wójta Gminy Ostróda do:
 
   a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłata oprocentowania,
 
  b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
 
   c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.
 
     § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 01.10.2015r.
Osoba przekazująca: Alicja Karłowicz

Sporządził/a: Alicja Karłowicz
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 01.10.2015, ostatnia aktualizacja: 01.10.2015, odsłon: 641


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11957826
odsłon strony

Aktualnie mamy
34 gości