Uchwała Nr X/48/11

Rady Gminy Ostróda

z dnia 17 czerwca 2011r.

 

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda z tytułu wykonania budżetu gminy za 2010 rok

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia gminy, jak również po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, a także opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2010r. oraz opinią o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium - Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      § 1. Udziela się Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010r.

 

      § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 27.06.2011, ostatnia aktualizacja: 27.06.2011, odsłon: 930


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16055909
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości