Uchwała Nr X/104/2019
Rady Gminy Ostróda
z dnia 26 sierpnia 2019 r.
 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda
 
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 227, art. 229 pkt 3, art. 238, art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda, po rozpatrzeniu skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda, uchwala, co następuje:
 
     § 1. Uznaje się skargę Pana M. z dnia 27 czerwca 2019 r. na działalność Wójta Gminy Ostróda za bezzasadną, z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
     § 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda do powiadomienia Skarżącego o sposobie załatwienia skargi.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
 
Załącznik
do uchwały  Nr X/104/2019
Rady Gminy Ostróda
z dnia 26 sierpnia 2019 r.
 
Pismem z dnia 27 czerwca 2019 r. (data wpływu do Urzędu 28.06.2019 r.) Pan M. wniósł skargę na działalność Wójt Gminy Ostróda w sprawie usunięcia odpadów w postaci ziemi wraz z nieczystościami, śmieciami i innymi odpadami budowlanymi, jakie zwożone są nieopodal jego posesji, położonej w miejscowości Ostróda – Wałdowo. W uzasadnieniu skargi wskazał, że w grudniu 2018 r. zgłosił do urzędu Gminy Ostróda fakt przywożenia i składowania (por. odpadów) na niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej nieopodal jego nieruchomości, która znajduje się przy ul. Diamentowej w obrębie Gminy Ostróda. Pomimo zgłoszenia informacji i prośby o interwencję w związku z nawożeniem ziemi wymieszanej z odpadami budowlanymi, śmieciami, pracownicy Urzędu ani Wójt nie podjęli żadnych kroków by wyjaśnić sprawę. Ponownie zgłosił ten fakt w miesiącu lutym i marcu 2019 r. , uzyskując enigmatyczną informację, że nie podjęto jeszcze żadnych działań w sprawie. Odpady miały zostać usunięte pierwotnie do dnia 31 maja 2019 r., co się nie stało, poza pozorowaniem działań, które miały świadczyć o podjęciu jakichkolwiek czynności przez Wójta Gminy Ostróda. Aktualnie ziemia, która została nawieziona zaczyna zarastać trawą i za chwilę niemożliwym stanie się jej usunięcie. Skarżący podkreślił również, iż zasypano elementy wału przeciwpowodziowego (rowy melioracyjne), zniszczono dreny. Natomiast organ zobowiązany do działania nic w tej materii nie zrobił. Od początku prowadzenia przedmiotowego postępowania Skarżący nie otrzymał żadnego postanowienia wydanego w trybie art. 36 k.p.a. Pan M. wskazał dodatkowo, że wskutek dramatycznej opieszałości i bezczynności jaka ma miejsce w niniejszym postępowaniu, niszczona jest struktura pierwotna gruntu i zanieczyszczane środowisko. Co więcej, z jego wiedzy wynika, iż rzeczone składowanie ziemi i zwożenie jej na wskazaną nieruchomość jest procederem nielegalnym, bowiem podmiot, który przywozi odpady nie posiada stosownego zezwolenia. Wskutek bierności organu, Skarżący i jego rodzina oraz sąsiedzi narażeni są na niebezpieczeństwo dla zdrowia, związane z niewiadomym pochodzeniem odpadów.
 
Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm., zwanej dalej Kpa) organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest Rada Gminy Ostróda.
 
Rada Gminy Ostróda, po rozpatrzeniu złożonej skargi i zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg Wniosków i Petycji, stosownie do § 146 ust. 3 Statutu Gminy Ostróda, na podstawie całokształtu okoliczności faktycznych i prawnych stwierdza, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie.
 
Kwestia bezczynności Wójta Gminy Ostróda w sprawie usunięcia odpadów w miejscowości Wałdowo była przedmiotem rozważań Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, na skutek ponaglenia złożonego w dniu 29 kwietnia 2019 r. przez Pana M. Z uwagi na fakt, iż w sprawie nie toczyło się postępowanie administracyjne, Samorządowe Kolegium Odwoławcze postanowieniem z dnia 13 maja 2019 r. (data wpływu do Urzędu 21.05.2019 r.) odmówiło wskazania czy Wójt Gminy Ostróda dopuścił się bezczynności i przewlekłego prowadzenia postępowania w przedmiocie nakazania usunięcia odpadów w postaci ziemi wraz z nieczystościami, śmieciami i innymi odpadami budowlanymi. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Kolegium wskazało, że decyzja w przedmiocie nakazania usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania jest wydawana tylko z urzędu, co wynika wprost z art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach. W takim przypadku właściwy organ (tu: Wójt Gminy Ostróda) samodzielnie rozstrzyga o wszczęciu postępowania wyjaśniającego i potrzebie władczego rozstrzygnięcia w sprawie. Złożony w tym zakresie wniosek, nie może stanowić prawnie skutecznej inicjatywy wszczęcia takiego postępowania. Bez znaczenia w tej kwestii pozostaje bowiem okoliczność, w jaki sposób organ decyzyjny powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających ewentualne wszczęcie takiego postępowania. Oczywistym jest, iż w przypadku braku skutecznego wszczęcia postępowania nie można w ogóle mówić o jakiejkolwiek przewlekłości postepowania – nie istnieje bowiem sprawa administracyjna w rozumieniu art. 1 Kpa. Nakazanie organowi określonego działania (co stanowi istotę ponaglenia) jest możliwe jedynie wówczas, gdy właściwy organ administracji publicznej w ustalonym w przepisach prawa terminie nie załatwił toczącej się przed nim sprawy. Skoro w rozpatrywanej sprawie podanie Pana M. nie wszczęło postępowania w sprawie, a Wójt Gminy Ostróda nie wszczął takiego postępowania z urzędu, to nie można skutecznie zarzucić temu organowi, że nie wydał w tym przedmiocie decyzji administracyjnej. Na marginesie Kolegium zaznaczyło, iż z analizy dokumentów i materiałów wynika, że wbrew wywodom ponaglenia, Wójt Gminy Ostróda podjął określone czynności wyjaśniające w związku z informacją Pana M. Jak wynika z treści pisma organu I instancji z dnia 07 maja 2019 r., znak: GK.7021.3.28.2018  Wójt Gminy Ostróda pismem z dnia 6 marca 2019 r. wezwał właściciela nieruchomości do wykonania obowiązku usunięcia odpadów, zgodnie z art. 26  ust. 1 ustawy o odpadach. W dniu 2 kwietnia 2019 r. organ powziął informację o zmianie właściciela przedmiotowych nieruchomości. Jednocześnie podczas spotkania w dniu 15 kwietnia 2019 r.  poprzedni właściciel (posiadacz odpadów) zobowiązał się do niezwłocznego usunięcia odpadów w terminie do 31 maja 2019 r. W następstwie powyższego, nie zachodziły podstawy do wszczęcia postępowania z urzędu w trybie art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach.
 
Powyższe jednoznacznie stanowi o bezzasadności twierdzeń skargi o braku reakcji Wójta Gminy Ostróda na zgłaszane nieprawidłowości w zakresie odpadów gromadzonych w Wałdowie. Jednocześnie przesądza, iż Wójt Gminy Ostróda nie mógł, zgodnie z obowiązującymi przepisami wydać i doręczyć Skarżącemu postanowienia w trybie art. 36 Kpa (o przedłużeniu postępowania), skoro w niniejszej sprawie nie toczyło się żadne postępowanie administracyjne.
 
Ponadto z dokumentów zgromadzonych przez Urząd wynika, że w dniu 3 czerwca 2019 r. wpłynęła do Wójta Gminy Ostróda prośba o przedłużenie terminu wywozu urobku, z uwagi na złe warunki atmosferyczne. W dniu 24 czerwca 2019 r. wykonawca usługi zawiadomił Wójta na piśmie o odebraniu 600 m3 urobku z działki nr 172/48 w miejscowości Wałdowo, obręb Mała Ruś, zgodnie z ustawą o odpadach oraz załączył kartę przekazania odpadów. Zawiadomienie tożsamej treści złożył również poprzedni właściciel nieruchomości, zobowiązany do usunięcia opadów. W tym samym dniu pracownicy Urzędu Gminy Ostróda dokonali wizytacji na ww. działce, stwierdzając usunięcie ziemi zanieczyszczonej odpadami z ww. nieruchomości. Powyższe zakończyło procedurę przed Wójtem Gminy Ostróda, z uwagi na brak podstaw do wydania decyzji w trybie art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach. Ustalony w oparciu o ww. dokumenty stan faktyczny bezspornie wskazuje, iż doszło do usunięcia odpadów z nieruchomości położnej w Wałdowie, a Wójt Gminy Ostróda nie pozostawał w tej sprawie bezczynny, co w całości zaprzecza zarzutom skargi i czyni je bezzasadnymi.
Natomiast podnoszona w skardze kwestia zasypywania elementów wału przeciwpowodziowego – rowu melioracyjnego nie mieści się w zakresie kompetencji Wójta Gminy Ostróda, co powoduje iż nie mogła być przedmiotem rozpoznania przez ten organ. O powyższym Wójt Gminy Ostróda poinformował w piśmie z dnia 10 maja 2019 r., wskazując iż w tym zakresie konieczne jest wystąpienie do organu właściwego – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór wodny w Ostródzie. W kwestiach zezwoleń na prowadzenie działalności związanej z gospodarką odpadami organami właściwymi pozostają zaś marszałek województwa lub starosta, stosownie do art. 41 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.).
 
Z przedstawionych wyżej względów złożoną skargę należało uznać w całości za bezzasadną.
 
Pouczenie:
Zgodnie z art. 239 § 1 Kpa, w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

 

Data przekazania do publikacji: 27.08.2019
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Grzegorz Kastrau
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 27.08.2019, ostatnia aktualizacja: 27.08.2019, odsłon: 427


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14827965
odsłon strony

Aktualnie mamy
49 gości