Uchwała Nr VIII/72/2019
Rady Gminy Ostróda
z dnia 31 maja 2019 roku
 
w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
 
    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483 z późn. zm.), Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
    § 1. 1. Gmina Ostróda wyemituje 8.000 (słownie: osiem tysięcy) obligacji o wartości nominalnej po 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 8.000.000 zł (słownie: osiem milionów złotych).
 
    2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150 osób.
 
    3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
 
    4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
 
    5. Obligacje nie będą zabezpieczone.
 
    § 2. Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na:
 
  1) częściowe sfinansowanie planowego deficytu budżetu w roku 2019 – 7.471.698 zł,
 
  2) częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – 528.302 zł.
 
    § 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach: 
 
1) Seria A19 o wartości 100.000 zł, 
 
2) Seria B19 o wartości 100.000 zł, 
 
3) Seria C19 o wartości 300.000 zł, 
 
4) Seria D19 o wartości 300.000 zł, 
 
5) Seria E19 o wartości 300.000 zł, 
 
6) Seria F19 o wartości 300.000 zł, 
 
7) Seria G19 o wartości 300.000 zł, 
 
8) Seria H19 o wartości 300.000 zł, 
 
9) Seria I19 o wartości 1.000.000 zł, 
 
10) Seria J19 o wartości 1.400.000 zł, 
 
11) Seria K19 o wartości 1.200.000 zł,
 
12) Seria L19 o wartości 1.200.000 zł,
 
13) Seria Ł19 o wartości 1.200.000 zł.
 
    2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2019 r.
 
    3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
 
    4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Ostróda.
 
    § 4. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 
  1) obligacje serii A19 zostaną wykupione w 2020 r., 
 
  2) obligacje serii B19 zostaną wykupione w 2021 r., 
 
  3) obligacje serii C19 zostaną wykupione w 2022 r., 
 
  4) obligacje serii D19 zostaną wykupione w 2023 r., 
 
  5) obligacje serii E19 zostaną wykupione w 2024 r., 
 
  6) obligacje serii F19 zostaną wykupione w 2025 r., 
 
  7) obligacje serii G19 zostaną wykupione w 2026 r., 
 
  8) obligacje serii H19 zostaną wykupione w 2027 r., 
 
  9) obligacje serii I19 zostaną wykupione w 2028 r., 
 
  10) obligacje serii J19 zostaną wykupione w 2029 r.,
 
  11) obligacje serii K19 zostaną wykupione w 2030 r.,
 
  12) obligacje serii L19 zostaną wykupione w 2031 r.,
 
  13) obligacje serii Ł19 zostaną wykupione w 2032 r.
 
    2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
 
    3. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
 
    § 5. 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.
 
    2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przez rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.
 
    3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
 
    4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
 
    § 6.1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Ostróda w latach 2019-2032.
 
    2. Wykup obligacji zostanie sfinansowany z dochodów własnych Gminy Ostróda lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2020-2032.
 
    § 7. Upoważnia się Wójta Gminy Ostróda do:
 
  1) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
 
  2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
 
  3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.
 
    § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
    § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 03.06.2019
Osoba przekazująca: Barbara Bigaj

Sporządził/a: Barbara Bigaj
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 03.06.2019, ostatnia aktualizacja: 03.06.2019, odsłon: 516


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15212902
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości