Uchwała Nr VIII/54/2015
Rady Gminy Ostróda
z dnia 19 czerwca 2015 r.
 
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ostróda przeprowadzenia dodatkowej kontroli jednostki oświatowej – Zespołu Szkół w Lipowie
 
     Na podstawie art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 137 ust. 6 Statutu Gminy Ostróda, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr  XXXVIII/228/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ostróda (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z 2013 r. poz. 2417 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
§ 1. Zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ostróda przeprowadzenie dodatkowej kontroli w zakresie gospodarki finansowej Zespołu Szkół w Lipowie, obejmującej sprawdzenie prawidłowości dysponowania przyznanymi placówce środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez placówkę środkami pochodzącymi
z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem za okres lat szkolnych 2013/2014 i 2014/2015.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, którego zobowiązuje się do przedstawienia Radzie Gminy Ostróda sprawozdania z przeprowadzonej kontroli w terminie do dnia 30 września 2015 roku.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 22.06.2015r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska
 
Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ostróda przeprowadzenia dodatkowej kontroli jednostki oświatowej – Zespołu Szkół w Lipowie
 
 
            Zgodnie z art. 18 a ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. Natomiast w myśl § 137 ust. 6 Statutu Gminy Ostróda, za zgodą Rady Komisja może przeprowadzić kontrolę w zakresie i terminie nie przewidzianym w rocznym planie kontroli.
Mając powyższe na względzie oraz uznając zasadność przeprowadzenia dodatkowej kontroli jednostki oświatowej – Zespołu Szkół w Lipowie, Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2015 r. przegłosowała wystąpienie do Rady Gminy ze stosowną inicjatywą w tym zakresie, zgodnie z przedłożonym projektem uchwały. 

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 22.06.2015, ostatnia aktualizacja: 22.06.2015, odsłon: 929


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16540850
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości