Uchwała Nr VIII/53/2015
Rady Gminy Ostróda
z dnia 19 czerwca 2015 r.
 
w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników oraz udzielenia upoważnienia
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 162 § 9 oraz art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
§ 1. W celu przedstawienia Radzie Gminy Ostróda opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników na kadencję 2016 - 2019 powołuje się zespół w składzie następującym:
 
1) Witold Bojar - Przewodniczący
 
2) Anna Lewandowska - Sekretarz
 
3) Barbara Stabińska - Członek
 
4) Jarosław Pawszyk - Członek
 
 
§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda do wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie w celu zasięgnięcia opinii o kandydatach  na ławników zgłoszonych w wyborach na kadencję 2016 – 2019, w trybie art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 23.06.2015r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska
 
Uzasadnienie:
 
Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, wyboru ławników dokonują rady gmin w głosowaniu tajnym. Wybory odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników. Art. 163 § 2 wymienionej ustawy stanowi, że przed przystąpieniem do wyboru rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. Natomiast w myśl art. 162 § 9 ustawy, rady gmin zasięgają od komendanta wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników, co uzasadnia upoważnienie do tej czynności przewodniczącego rady. 

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 23.06.2015, ostatnia aktualizacja: 23.06.2015, odsłon: 707


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11930973
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości