Uchwała Nr VIII/51/07

Rady Gminy Ostróda

z dnia 14 czerwca 2007r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Zwierzewo.

 

      Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm./, art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm/. Rada Gminy u c h w a l a co następuje:

 

      § 1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Zwierzewo.

 

      § 2.1. Teren opracowania obejmuje część obrębu Zwierzewo.

 

      2. Granice opracowania planu przedstawiają:

 

   a) załącznik Nr 1 w skali 1: 2000

 

   b) załącznik Nr 2 w skali 1: 25000

 

   stanowiące integralną część niniejszej uchwały.

 

      § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

      § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 26.06.2007, ostatnia aktualizacja: 26.06.2007, odsłon: 1 005


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085528
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości