Uchwała Nr VII/47/2015
Rady Gminy Ostróda
z dnia 27 kwietnia 2015 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dąbrówno dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Dąbrówno opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonujący na terenie Gminy Ostróda
 
     Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Dąbrówno dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Dąbrówno opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Wygodzie, prowadzony na zlecenie Gminy Ostróda.
 
    § 2. Udziela się upoważnienia Wójtowi Gminy Ostróda do zawarcia porozumienia, o którym mowa w § 1.
 
    § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
    § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 04.05.2015r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska
 

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.05.2015, ostatnia aktualizacja: 04.05.2015, odsłon: 798


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16541250
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości