Uchwała Nr VII/47/07

Rady Gminy Ostróda

z dnia 14 czerwca 2007 roku

 

w sprawie przyjęcia raportu z wykonania programu ochrony środowiska za okres dwuletni tj. rok 2005 - 2006.

 

      Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz w związku z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwała, co następuje:

 

      § 1. Przyjmuje się „Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla Gminy Ostróda za okres dwuletni tj. rok 2005 - 2006 ” w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

 

      § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Roman Szewczyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 26.06.2007, ostatnia aktualizacja: 26.06.2007, odsłon: 936


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100114
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości