Uchwała Nr VII/41 /07

Rady Gminy Ostróda

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

 

w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Stare Jabłonki

 

      Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm. Dz.U. z 2002r. nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,poz.1806, Nr 153,poz. 1271, Nr 214 , poz.1806, Dz.U.z 2003r. Nr 80,poz 717, Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr 116,poz. 1203, Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz.1441, Dz.U.z 2006r. Nr 17, poz. 128), Rada Gminy uchwala co następuje:

 

      § 1. Nadaje się następujące nazwy ulic w miejscowości Stare Jabłonki:

 

   - BŁĘKITNA

 

   - AKACJOWA

 

   - RÓŻANA

 

   - POPRZECZNA

 

      § 2. Położenie ulic przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

 

      § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda

 

      § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia z ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na terenie miejscowości Stare Jabłonki.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 21.05.2007, ostatnia aktualizacja: 21.05.2007, odsłon: 985


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100122
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości