Uchwała Nr VI/49/2019
Rady Gminy Ostróda
z dnia 22 marca 2019 r.
 
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku
w Starych Jabłonkach
 
    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506), art. 89 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
    § 1. Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2019 r. Szkołę Podstawową im. Synów Pułku w Starych Jabłonkach.
 
    § 2. Obwód likwidowanej szkoły zostanie włączony do obwodu Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Idzbarku.
 
    § 3. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Urząd Gminy Ostróda. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje własnością Gminy Ostróda.
 
    § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
    § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 26.03.2019
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 26.03.2019, ostatnia aktualizacja: 26.03.2019, odsłon: 424


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14827942
odsłon strony

Aktualnie mamy
47 gości