Uchwała Nr VI/39/2015
Rady Gminy Ostróda
z dnia 20 marca 2015 r.
 
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) i art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 627, zm. poz. 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie, Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. Znosi się formę ochrony przyrody - pomnik przyrody dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia 490 cm, zlokalizowany na działce o numerze ewidencyjnym 3076/24 m. Czerwona Karczma, obręb Mała Ruś, uznany za pomnik przyrody na podstawie rozporządzenia Wojewody Olsztyńskiego (Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego z 1992r. Nr 7 poz. 66 ) i ujęty w rejestrze pomników przyrody województwa warmińsko-mazurskiego pod nr 564, oznaczony jako nr 2 w arkuszu ewidencyjnym pomnika przyrody nr 564.
 
2. Zniesienie formy ochrony przyrody następuje z uwagi na konieczność realizacji inwestycji celu publicznego.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 24.03.2015r.
Osoba przekazująca: Karolina Czerwonka

Sporządził/a: Karolina Czerwonka
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 24.03.2015, ostatnia aktualizacja: 24.03.2015, odsłon: 981


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085718
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości