Uchwała Nr VI/38/2015
Rady Gminy Ostróda
z dnia 20 marca 2015 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do tworzącego się Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) oraz art.15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. z 2015 r. poz. 349), Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/190/05 Rady Gminy Ostróda z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie przystąpienia do tworzącego się Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” § 2 otrzymuje brzmienie: „Na przedstawiciela Gminy Wiejskiej Ostróda do reprezentowania w Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” wybiera się Panią Anetę Janowicz”.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 23.03.2015r.
Osoba przekazująca: Cezary Wawrzyński

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 23.03.2015, ostatnia aktualizacja: 25.03.2015, odsłon: 816


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100168
odsłon strony

Aktualnie mamy
34 gości