Uchwała Nr VI/36/2015
Rady Gminy Ostróda
z dnia 20 marca 2015 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu i zasad współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
 
 
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.), Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr VII/28/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wieloletniego programu i zasad współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w Rozdziale - „Postanowienia ogólne”, § 4 otrzymuje brzmienie: „Program obowiązuje do końca 2015 roku”.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 23.03.2015r.
Osoba przekazująca: Cezary Wawrzyński

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 23.03.2015, ostatnia aktualizacja: 25.03.2015, odsłon: 834


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563616
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości