Uchwała Nr VI/34/2015
Rady Gminy Ostróda
z dnia 20 marca 2015 r.
 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu.
 
     Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Udziela się z budżetu Gminy Ostróda pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Remont drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda - Tułodziad i remont drogi powiatowej Nr 1922N Kraplewo-Lichtajny"
 
     § 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Ostróda na rok 2015 w wysokości 233.785,00zł /słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt pięć 00/100 złotych brutto
 
     § 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określi umowa zawarta pomiędzy Gminą Ostróda a Powiatem Ostródzkim.
 
     § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 23.03.2015r.
Osoba przekazująca: Zbigniew Tomczyk

Sporządził/a: Zbigniew Tomczyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 23.03.2015, ostatnia aktualizacja: 25.03.2015, odsłon: 600


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11957998
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości