Uchwała Nr VI/33/2015
Rady Gminy Ostróda
z dnia 20 marca 2015 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Szyldaku i utworzenia instytucji kultury o nazwie Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie oraz nadania jej statutu
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 9 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594, z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 406, z późn. zm.) w zw. z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 642, z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
§ 1. W Statucie Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/230/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Szyldaku i utworzenia instytucji kultury o nazwie Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie oraz nadania jej statutu, § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
 
„W skład Centrum wchodzi, jako wewnętrzna komórka organizacyjna, Biblioteka Publiczna w Samborowie, mieszcząca się przy ul. Ostródzkiej 17, 14-100 Ostróda - zwana dalej Biblioteką. Biblioteka posiada sześć filii w następujących miejscowościach:
 
1) Brzydowo 23a, 14-100 Ostróda;
 
2) Idzbark 30, 14-100 Ostróda;
 
3) Pietrzwałd 20, 14-100 Ostróda;
 
4) Stare Jabłonki, ul. Spacerowa 3, 14-133 Stare Jabłonki;
 
5) Szyldak, ul. Spacerowa 11, 14-106 Szyldak;
 
6) Tyrowo 31, 14-100 Ostróda.”.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 25.03.2015r.
Osoba przekazująca: Elżbieta Koziej

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 25.03.2015, ostatnia aktualizacja: 25.03.2015, odsłon: 897


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16540859
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości