Uchwała Nr VI/32/2015
Rady Gminy Ostróda
z dnia 20 marca 2015 r.
 
w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostróda, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
 
Na podstawie art. 20c ust.4 i ust.6 w zw. z art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ustala się następujące kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostróda oraz liczbę punktów za te kryteria:
 
1) zatrudnienie rodziców dziecka na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, prowadzenie gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej, pobieranie nauki w trybie dziennym:
 
a) oboje rodziców - 7 pkt,
 
b) jeden z rodziców - 2 pkt;
 
2) dziecko zobowiązane jest do odbycia rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego lub ma odroczony obowiązek szkolny lub ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego a Gmina Ostróda ma obowiązek mu to zapewnić - 10 pkt,
 
3) kontynuowanie wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu przez rodzeństwo dziecka - 1 pkt;
 
4) zgłoszenie dziecka na całodzienny (powyżej 8 godzin) pobyt w przedszkolu - 1 pkt.
 
§ 2. Ustala się następujące dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów określonych w § 1:
 
1) w zakresie kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 1- oświadczenie każdego z rodziców o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej, pobieraniu nauki w trybie dziennym, ze wskazaniem nazwy pracodawcy lub wskazaniem szkoły, uczelni;
 
2) w zakresie kryterium, o którym mowa § 1 pkt 2 - zgodność wieku dziecka z ustawowym obowiązkiem odbycia rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego lub prawem do korzystania z wychowania przedszkolnego powiązanym z obowiązkiem Gminy Ostróda do zapewnienia mu tego prawa;
 
3) w zakresie kryterium, o którym mowa § 1 pkt 4 - oświadczenie rodziców o zgłoszeniu dziecka na całodzienny (powyżej 8 godzin) pobyt w przedszkolu.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 25.03.2015r.
Osoba przekazująca: Elżbieta Koziej

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 25.03.2015, ostatnia aktualizacja: 25.03.2015, odsłon: 605


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11957878
odsłon strony

Aktualnie mamy
36 gości