Uchwała Nr VI/31/07

Rady Gminy Ostróda

z dnia 23 marca 2007r.

 

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Ostróda w ramach pomocy de minimis.

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002r. Nr 62, poz.558; Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz.984; Dz. U. z 2002r. Nr 214, poz.1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717; Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2004r. Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz.1441; Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz.128; Dz.U. z 2005r. Nr 175, poz.1457; Dz.U. z 2006r. Nr 181, poz.1337) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844; Dz.U. z 2005r. Nr 143, poz.1199; M.P. z 2006r. Nr 72, poz. 721; M.P. z 2006r. Nr 75, poz. 758; Dz.U. z 2006r. Nr 220, poz. 1601; Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz.1635) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      § 1.1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

 

      1) nowo wybudowane budynki i budowle, przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, których budowa została zakończona lub rozpoczęto ich użytkowanie, pod warunkiem wykorzystywania ich do tej działalności;

 

      2) budynki i budowle w przypadku rozpoczęcia ich wykorzystywania do prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli wcześniej nie służyły do celów prowadzenia tej działalności;

 

      3) budynki i budowle nabyte od przedsiębiorcy w stosunku do którego ogłoszono upadłość na podstawie odrębnych przepisów.

 

      2. Zwolnieniem z ust. 1 objęte są jedynie nieruchomości stanowiące własność przedsiębiorców, związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą pod warunkiem poniesienia nakładów określonych w § 2.

 

      § 2.1. Czas trwania zwolnienia jest uzależniony od wielkości zainwestowanych środków i wynosi:

 

      1) dla mikroprzedsiębiorców:

 

- 1 rok - jeżeli wysokość faktycznie poniesionych nakładów inwestycyjnych przekracza równowartość 150.000 PLN;

 

- 2 lata - jeżeli wysokość faktycznie poniesionych nakładów inwestycyjnych przekracza równowartość 200.000 PLN;

 

      2) dla małych przedsiębiorców:

 

- 1 rok - jeżeli wysokość faktycznie poniesionych nakładów inwestycyjnych przekracza równowartość 200.000 PLN,

 

- 2 lata - jeżeli wysokość faktycznie poniesionych nakładów inwestycyjnych przekracza równowartość 250.000 PLN;

 

      3) dla średnich przedsiębiorców:

 

- 1 rok - jeżeli wysokość faktycznie poniesionych nakładów inwestycyjnych przekracza równowartość 250.000 PLN,

 

- 2 lata - jeżeli wysokość faktycznie poniesionych nakładów inwestycyjnych przekracza równowartość 400.000 PLN,

 

      4) dla przedsiębiorców innych niż wymienieni w pkt 1-3:

 

- 1 rok - jeżeli wysokość faktycznie poniesionych nakładów inwestycyjnych przekracza równowartość 300.000 PLN,

 

- 2 lata - jeżeli wysokość faktycznie poniesionych nakładów inwestycyjnych przekracza równowartość 400.000 PLN.

 

      2. Wysokość faktycznie poniesionych nakładów inwestycyjnych ustala się na podstawie oryginałów faktur i rachunków oraz aktu notarialnego.

 

      3. Do nakładów inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się wydatki na:

 

      1) nabycie gruntów,

 

      2) nabycie lub wytworzenie środków trwałych takich jak budowle i budynki oraz ich wyposażenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym:

 

- maszyny i urządzenia,

 

- narzędzia, przyrządy i aparatura,

 

- wyposażenie techniczne dla prac biurowych,

 

- infrastruktura techniczna.

 

      § 3.1. Zwolnienie od podatku od nieruchomości stanowi pomoc de minimis i udzielane jest zgodnie z Rozporządzeniem Komisji ( WE) NR 1998/2006 z dnia15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ( Dz. U. L 379/5, 28.12.2006).

 

      2. Przedsiębiorca może uzyskać zwolnienie, o którym mowa w § 1 uchwały, pod warunkiem że planowana kwota pomocy, łącznie z pomocą de minimis udzieloną przedsiębiorcy w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych, nie przekracza kwoty 200.000 euro. Pułap pomocy de minimis dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego wynosi 100 tysięcy euro.

 

      3. Za mikro, małego i średniego przedsiębiorcę uznaje się przedsiębiorcę, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

 

      § 4.1. Powierzchnię budynków oraz wartość budowli, na których uruchomiono lub poszerzono działalność gospodarczą przedsiębiorca określa:

 

      1) w deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, jeżeli zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych na przedsiębiorcy ciąży obowiązek złożenia deklaracji, w terminie określonym w ustawie;

 

      2) w informacji w sprawie podatku od nieruchomości, jeżeli zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych na przedsiębiorcy ciąży obowiązek złożenia informacji, w terminie określonym w ustawie.

 

      2. Wraz z deklaracją lub informacją, o których mowa w ust. 1 przedsiębiorca zobowiązany jest przedłożyć informacje i zaświadczenia o wielkości pomocy de minimis uzyskanej w różnych formach i z różnych źródeł w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych, jak również informację o pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym związana jest pomoc de minimis udzielana na podstawie przedmiotowego programu.

 

      3. Informacje i zaświadczenia o pomocy de minimis przedsiębiorca jest zobowiązany składać również na początku każdego objętego zwolnieniem roku podatkowego, w terminie do 15-go stycznia.

 

      4. Zwolnienie przysługuje przedsiębiorcy, poczynając od pierwszego dnia miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy od przedmiotów określonych w § 1 wg stawki właściwej dla prowadzenia działalności gospodarczej.

 

      § 5.1. Zwolnienia, o którym mowa w § 1 nie stosuje się do przedsiębiorców posiadających zaległości podatkowe wobec Gminy Ostróda.

 

      2. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia w przypadku zlikwidowania prowadzonej działalności gospodarczej, jak również w przypadku przekroczenia limitu pomocy de minimis określonego w § 3 ust. 2.

 

      3. W przypadku utraty warunków uprawniających do zwolnienia podmiot jest zobowiązany powiadomić pisemnie Gminę, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia.

 

      § 6.1. Zwolnienie określone w § 1 uchwały przysługuje również w stosunku do inwestycji zrealizowanych na terenie Gminy Ostróda przed 1.01.2007r., które stanowiły podstawę do uzyskania zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Gminy Ostróda, obowiązującej przed tą datą, jeżeli wskutek przekroczenia limitu pomocy de minimis w wysokości 100 tys. euro nastąpiła utrata prawa do dalszego korzystania ze zwolnienia.

 

      2. Nabycie prawa do zwolnienia następuje po udokumentowaniu nakładów określonych w § 2 uchwały, jeżeli nie spowoduje to przekroczenia maksymalnej intensywności pomocy udzielonej przedsiębiorcy na tę inwestycję.

 

      § 7.1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu uzyskanego zwolnienia od podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za okres korzystania ze zwolnienia, w przypadku złożenia nieprawdziwych danych mających wpływ na przyznanie zwolnienia.

 

      2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)

 

      3. Kwota stanowiąca zwrot pomocy wraz z odsetkami podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

      § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013r.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Katarzyna Borowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 27.03.2007, ostatnia aktualizacja: 27.03.2007, odsłon: 954


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085621
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości