Uchwała Nr V/29/2015
Rady Gminy Ostróda
z dnia 06 lutego 2015r.
 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 i 3 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 mara 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) - Rada Gminy Ostróda uchwala co następuje:
 
§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda”, przyjętego uchwałą Nr XXXVII/205/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 maja
2013 r.
 
§ 2. Zmiana studium obejmuje swym zasięgiem obszar w granicach administracyjnych gminy Ostróda.
 
§ 3. Zakres zmiany w studium obejmuje problematykę wynikającą z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 12.02.2015r.
Osoba przekazująca: Ewelina Ignaczewska

Sporządził/a: Ewelina Ignaczewska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 12.02.2015, ostatnia aktualizacja: 12.02.2015, odsłon: 924


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100077
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości