Uchwała nr V/27/2015
Rady Gminy Ostróda
z dnia 6  lutego 2015 r.
 
w sprawie delegowania przedstawicieli Gminy Ostróda do Stowarzyszenia Miast, Gmin
i Powiatów Dorzecza Drwęcy.
 
   Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 29 ust. 2 i ust. 3 Statutu Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy - Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
§ 1. Deleguje się:
 
1/ Wójta Gminy Ostróda –Bogusława Jerzego Fijasa,
 
2/ Głównego Specjalistę Referatu Inwestycyjnego i Rozwoju Lokalnego Urzędu Gminy Ostróda – Romana Szewczyka;
 
jako przedstawicieli Gminy Ostróda w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 09.02.2015r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 09.02.2015, ostatnia aktualizacja: 09.02.2015, odsłon: 916


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563911
odsłon strony

Aktualnie mamy
56 gości