Uchwała Nr LXI/243/06

Rady Gminy Ostróda

z dnia 24 października 2006r.

 

w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, stanowiącej załącznik do umowy pożyczki nr 387/2006/Wn14/OZ-sk/P z dnia 5 października 2006r. udzielonej na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Kompleksowy Program Gospodarki Odpadami na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie.

 

      Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 11 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. nr 62, poz. 628 ze zmianami)

 

      § 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Ostróda należącą do Związku Gmin Regionu Ostróda - Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie, porozumienia z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w sprawie przyjęcia zobowiązań wynikających z umowy pożyczki nr 387/2006/Wn14/OZ-sk/P z dnia 5 października 2006r. udzielonej Związkowi na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowy Program Gospodarki Odpadami na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie.

Szczegółowe warunki przyjęcia zobowiązań zostaną określone w Porozumieniu, którego projekt stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Maria Andrychowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 15.11.2006, ostatnia aktualizacja: 15.11.2006, odsłon: 991


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544745
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości