Uchwała Nr LVIII/461/2022
Rady Gminy Ostróda
z dnia 18 listopada 2022 r.
 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda
 
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 227, art. 229 pkt 3, art. 238, art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) Rada Gminy Ostróda, po rozpatrzeniu skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda, uchwala, co następuje:
 
     § 1. Uznaje się skargę z dnia 2 listopada 2022 r. na działalność Wójta Gminy Ostróda za bezzasadną, z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
     § 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda do powiadomienia Skarżącego o sposobie załatwienia skargi.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
 
Załącznik
do uchwały  Nr LVIII/461/2022
Rady Gminy Ostróda
z dnia 18 listopada 2022 r.
 
Pismem z dnia 2 listopada 2022 r., złożonym w formie elektronicznej przez platformę ePuap, XXXX* wniósł skargę na działalność Wójta Gminy Ostróda w sprawie przekazania Poczcie Polskiej danych wyborców oraz przekroczenia uprawnień. W uzasadnieniu podkreślił, że Wójt Gminy Ostróda nie był uprawniony do przekazania danych 29 kwietnia 2020 r., gdyż ustawa która to regulowała weszła w życie dopiero 9 maja 2020 r. Zdaniem Skarżącego istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 231 KK, w związku z czym wniósł o rozpatrzenie skargi przez Radę Gminy oraz złożenie zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 231 KK. 
 
Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 2000, zwanej dalej Kpa) organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest Rada Gminy Ostróda.
 
Rada Gminy Ostróda, po rozpatrzeniu złożonej skargi i zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg Wniosków i Petycji, stosownie do § 146 ust. 3 Statutu Gminy Ostróda, na podstawie całokształtu okoliczności faktycznych i prawnych stwierdza, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie.
 
Zgodnie z art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w brzmieniu obowiązującym na dzień udostępnienia danych, operator wyznaczony w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe po złożeniu przez siebie wniosku w formie elektronicznej, otrzymuje dane z rejestru PESEL, innego spisu lub rejestru znajdującego się w posiadaniu organu administracji publicznej, jeżeli dane te są potrzebne do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów prezydenckich lub w celu wykonania innych obowiązków nałożonych przez organy administracji rządowej. Dane przekazywane są wyznaczonemu operatorowi w formie elektronicznej, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania wniosku. Wyznaczony operator jest uprawniony do przetwarzania danych wyłącznie w takim celu, w jakim je otrzymał.
Wykładni ww. przepisu dokonał organ właściwy w sprawie ochrony danych osobowych, tj. Prezes UODO, który w opublikowanym w dniu 24 kwietnia 2020 r. oświadczeniu podkreślił, że istnieje podstawa do pozyskania przez Pocztę Polską od gmin danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z dwóch przesłanek (występujących niezależnie od siebie). W pierwszej sytuacji udostępnienie danych jest możliwe, jeżeli są one potrzebne do realizacji czynności związanych z organizacją wyborów prezydenckich. Drugi przypadek, kiedy dane mogą być udostępnione dotyczy sytuacji, w której dane są potrzebne w celu wykonania innych obowiązków nałożonych przez organy administracji rządowej. Prezes UODO wskazał, że do ówczesnego stanu prawnego pierwsza przesłanka nie miała zastosowania, ale występowanie drugiej przesłanki wskazuje na legalność działań Poczty Polskiej. W obrocie prawnym istniało bowiem rozstrzygnięcie organu administracji rządowej, którego kopia powinna być dołączona do wniosku operatora wyznaczonego (operator w treści wniosków powołał się na decyzję Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r.), nakładające obowiązek, o którym mowa w art. 99 ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, dla realizacji którego potrzebne jest pozyskanie danych osobowych przez operatora pocztowego, a tym samym uznać należy, że istniała podstawa prawna do udostępniania tych danych operatorowi pocztowemu, o ile wniosek operatora o udostępnienie danych spełnia wymagania co do formy określone ww. przepisem prawa. Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietna 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej: RODO, przetwarzanie jest zgodne z prawem jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Wniosek Poczty Polskiej z dnia 24 kwietnia 2020 r. spełniał powołane wyżej wymogi formalne, tj. do wniosku załączono kopię decyzji Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r., a sam wniosek został podpisany podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania operatora wyznaczonego. W związku z powyższym, obowiązek udostępnienia danych wynikał z treści art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, co stanowi o bezzasadności twierdzeń Skarżącego o działaniu Wójta Gminy Ostróda poza granicami prawa. 
 
Przed udostępnieniem przedmiotowych danych Wójt Gminy Ostróda zgromadził również i utrwalił w aktach sprawy stanowisko Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (pismo z dnia 27 kwietnia 2020 r.) oraz przewodniczącego PKW (pismo z dnia 23 kwietnia 2020 r.), które jednoznacznie wskazywały na prawny obowiązek udostępnienia danych w przypadku spełniania przez wniosek wymogów formalnoprawnych (co jest szczególnie istotne ze względu na fakt, że prowadzenie rejestru wyborców i tworzenie spisów wyborców jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej). Powyższe potwierdza dochowanie przez Wójta Gminy Ostróda należytej staranności i brak podstaw do złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Powołany przez Skarżącego wyrok zapadły w indywidualnej sprawie, nie stanowi źródła prawa i nie podważa legalności działań Wójta Gminy Ostróda w powyższym zakresie.
W tym stanie rzeczy, złożona skarga nie zasługiwała na uwzględnienie.
 
Pouczenie:
Zgodnie z art. 239 § 1 Kpa, w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.
 
*Wyłączono jawność na podst. art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176). Wyłączenia jawności dokonał Inspektor Ochrony Danych
 

 

Data przekazania do publikacji: 18.11.2022
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Grzegorz Kastrau
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 23.11.2022, ostatnia aktualizacja: 23.11.2022, odsłon: 77


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14788472
odsłon strony

Aktualnie mamy
9 gości