Uchwała Nr LVIII/460/2022
Rady Gminy Ostróda
z dnia 18 listopada 2022 r.
 
w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 12 października 2022 r.
 
 
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 223 § 1, art. 244 § 2, art. 246 § 1, art. 247 w zw. z art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000)  Rada Gminy Ostróda, uchwala, co następuje:
 
     § 1. Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 października 2022 r. postanawia się:
1)  uwzględnić wniosek w zakresie pkt 1;
2) nie uwzględnić wniosku w zakresie pkt 2, z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
     § 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda do powiadomienia Wnioskodawcy o sposobie załatwienia wniosku.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
                                                                                                Załącznik
                                                                                                            do uchwały Nr LVIII/460/2022
                                                                                                Rady Gminy Ostróda
                                                                                                z dnia 18 listopada 2022
 
Wnioskiem z dnia 12.10.2022 r., złożonym za pośrednictwem platformy ePuap, XXXX* wystąpił do Rady Gminy Ostróda, w trybie art. 63 Konstytucji RP oraz art. 241 Kpa, wnosząc o: 1) publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej przez Radę Gminy Ostróda informacji na temat planowanych posiedzeń komisji Rady Gminy Ostróda, 2) zapewnienie transmisji z posiedzeń komisji Rady Gminy Ostróda i publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej nagrań z obrad. W uzasadnieniu wniosku podkreślił, że choć brak jest przepisów obligujących podmiot do publikowania informacji o planowanych posiedzeniach komisji, brak tego typu informacji i konieczność jej uzyskania poprzez komunikację z pracownikami Biura Obsługi Rady, może skutecznie zniechęcać mieszkańców do korzystania z przysługującego im prawa do wstępu na posiedzenia komisji. Dodatkowo wskazał, że pomimo braku ustawowego obowiązku, transmitowanie posiedzeń komisji i następne ich publikowanie w BIP, stanowiłoby swoistą dobrą praktykę, ułatwiającą funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i mającą pozytywny wpływ na kondycję lokalnej demokracji.
 
Rada Gminy Ostróda, po rozpatrzeniu złożonego wniosku i zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg Wniosków i Petycji, stosownie do § 146 ust. 3 Statutu Gminy Ostróda, stwierdza, że wniosek zasługuje na uwzględnienie w zakresie pkt 1, tj. publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji na temat planowanych posiedzeń komisji Rady Gminy Ostróda.
 
Natomiast w zakresie pkt 2 wniosku - zapewnienia transmisji z posiedzeń komisji Rady Gminy Ostróda i publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej nagrań z obrad, stwierdzić należy, że obowiązujący Statut Gminy Ostróda przewiduje utrwalanie przebiegu posiedzeń Komisji w formie protokołu, który podlega udostępnieniu na zasadach przewidzianych w § 24 Statutu Gminy. W ocenie Rady Gminy Ostróda, przy braku ustawowego obowiązku transmisji posiedzeń komisji, jest to adekwatna do rodzaju posiedzenia i zarazem wystarczająca forma zapewnienia jawności prac Komisji, bez potrzeby wprowadzania zmian w tym zakresie.
 
Pouczenie:
Zgodnie z art. 246 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi w trybie określonym w rozdziale 2 Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.
 
 
*Wyłączono jawność na podst. art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176). Wyłączenia jawności dokonał Inspektor Ochrony Danych

 

Data przekazania do publikacji: 18.11.2022
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Grzegorz Kastrau
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 23.11.2022, ostatnia aktualizacja: 23.11.2022, odsłon: 134


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16070701
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości