Uchwała Nr LVIII/459/2022
Rady Gminy Ostróda
z dnia 18 listopada 2022 r.
 
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok
 
 
Na podstawie § 135 ust. 2 Statutu Gminy Ostróda, stanowiącego załącznik Nr 1 do   uchwały Nr III/26/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ostróda (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2019 r. poz. 285 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
      § 1. Zatwierdza się plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
      § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
 
Załącznik do Uchwały
Nr LVIII/459/2022
Rady Gminy Ostróda
 z dnia 18 listopada 2022 r.
 
 
Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok
 
 
Lp.
 
Tematyka
 
Termin
 
Sprawozdawcy
i uczestnicy
 
 
1.
 
 Kontrola utrzymania dróg gminnych
 
 
 
     kwiecień
 
         Referat IRL
 
 
2.
 
Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 r. i wystąpienie z wnioskiem w sprawie absolutorium
 
 
 
         maj
 
 
Skarbnik Gminy
 
3.
 
Kontrola delegacji służbowych
 
 
 
październik
 
Zastępca Wójta
Gminy Ostróda
 
4.
 
 Kontrola inwestycji wodno-kanalizacyjnych
 
 
 
         listopad
 
Referat IRL/ZOK   
   
 
5.
 
 Kontrole zlecone przez Radę Gminy
 
 
 
         grudzień
 
 
Preliminarz wydatków związanych z przeprowadzeniem kontroli.
Planuje się 5 posiedzeń Komisji w okresie od stycznia do grudnia 2023 r. Przewodniczący i członkowie Komisji pobierają zryczałtowane diety miesięczne rekompensujące koszty i utracone dochody w związku z pracą w Radzie Gminy.
Planowane są, w ramach prac komisji 2 wyjazdy w teren, których szacowany koszt wyniesie: 2 x 60 km (planowana długość wyjazdu) x 0,8358 (koszt paliwa i amortyzacja 1 km) = ok. 200 złotych.
 
 

 

Data przekazania do publikacji: 18.11.2022
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 23.11.2022, ostatnia aktualizacja: 23.11.2022, odsłon: 41


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14788479
odsłon strony

Aktualnie mamy
11 gości