Uchwała Nr LVIII/448/2022
Rady Gminy Ostróda
z dnia 18 listopada 2022 r.
 
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 
Na podstawie art. 81 ust. 1  ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840) oraz § 8 ust. 1, w związku z § 7 ust. 3 uchwały Nr XXXI/258/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Ostróda (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2021 r. poz.725) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje
 
§ 1. Przyznaje się Rzymskokatolickiej Parafii świętych Apostołów Piotra i Pawła w Durągu dotację w wysokości 22 099,82 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 82/100) na pokrycie części wydatków na wykonanie dokumentacji i prac badawczych zabytkowego obiektu Kościoła w Durągu, wpisanego do rejestru zabytków.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 18.11.2022
Osoba przekazująca: Karolina Rybarkiewicz

Sporządził/a: Karolina Rybarkiewicz
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 23.11.2022, ostatnia aktualizacja: 23.11.2022, odsłon: 34


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14788565
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości