Uchwała Nr LVIII/373/2014
Rady Gminy Ostróda
z dnia 14 listopada 2014r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Ostróda
a Gminą Miejską Ostróda w sprawie powierzenia zadania z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami
 
       Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
  § 1. Rada Gminy Ostróda wyraża zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Ostróda a Gminą Miejską Ostróda w sprawie powierzenia w 2015 roku Gminie Miejskiej Ostróda realizacji zadania z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
          
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda, upoważniając go do ustalenia treści porozumienia określonego w § 1, w tym udziału Gminy Ostróda w kosztach realizacji powierzonego zadania oraz do podpisania wszelkich zmian, których konieczność wprowadzenia powstanie w trakcie obowiązywania zawartego porozumienia.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Andrzej Wiczkowski
 
Data przekazania do publikacji: 19.11.2014r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska
 

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska

 

data publikacji: 19.11.2014, ostatnia aktualizacja: 19.11.2014, odsłon: 960


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16070311
odsłon strony

Aktualnie mamy
42 gości