Uchwała Nr LVIII/231/06

Rady Gminy Ostróda

z dnia 4 sierpnia 2006r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie: poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia.

 

      Na podstawie art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz.U. z 2002r. Nr 200, poz.1682, Dz. U. z 2002r. Nr 216, poz.1826, Dz.U. z 2005r. Nr 164, poz.1365; Dz.U. z 2005r. Nr 179, poz.1484), art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60; Dz.U. z 2005r. Nr 86, poz. 732; Dz.U. z 2005r. Nr 85, poz. 727; Dz.U. z 2004r. Nr 93, poz. 894; Dz.U. z 2005r. Nr 143, poz. 1199; M.P. z 2005r. Nr 49, poz. 671; M.P. z 2005r. Nr 49, poz. 672; Dz.U. z 2006r. Nr 66, poz.470; Dz.U. z 2006r. Nr 104, poz. 708) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      § 1. W uchwale Nr LII/203/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia w § 1 po ust. 10 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

„11. Lipowiec, w którym na inkasenta wyznacza się Pana Grzegorza Bartnickiego, zam. Lipowiec 2”.

 

      § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

 

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Katarzyna Borowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 17.08.2006, ostatnia aktualizacja: 17.08.2006, odsłon: 916


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544459
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości