Uchwała Nr LVII/361/2014
Rady Gminy Ostróda
z dnia 30 października 2014r.
 
w sprawie zaopiniowania planu aglomeracji Ostróda
 
     Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami) i art. 43 ust. 2b ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2012r. poz.145 ze zmianami), w związku § 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. z 2014r.,poz.995) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Zaopiniować pozytywnie plan aglomeracji Ostróda przedłożony przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy piśmie z dnia 3 października 2014r. znak pisma: OŚ-PŚ.7320.23.2014, stanowiący załącznik do uchwały.
 
     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Andrzej Wiczkowski
 
Data przekazania do publikacji: 05.11.2014r.
Osoba przekazująca: Roman Szewczyk

Sporządził/a: Roman Szewczyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 05.11.2014, ostatnia aktualizacja: 05.11.2014, odsłon: 900


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15607884
odsłon strony

Aktualnie mamy
67 gości