Uchwała Nr LVII/226/06

Rady Gminy Ostróda

z dnia 29 czerwca 2006 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Szafranki, obręb Kajkowo.

 

 

      Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. / art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm./ Rada Gminy u c h w a l a co następuje:

 

      § 1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Kajkowo - obszar Nr 1 “ B “ określony w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda “, zatwierdzonym uchwałą Nr XLII/306/98 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 27 maja 1998 r.

 

      § 2.1. Teren opracowania obejmuje część miejscowości Szafranki w obrębie Kajkowo.

 

      2. Granice opracowania planu przedstawiają:

 

   a/ załącznik Nr 1 w skali 1: 5000

 

   b/ załącznik Nr 2 w skali 1: 25000

 

   stanowiące integralną część niniejszej uchwały.

 

      § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

      § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

 

Roman Nowakowski

 

 

 

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LVII/226/06.

Rady Gminy Ostróda

z dnia 29 czerwca 2006 r.

 

Uzasadnienie do uchwały

 

      Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) sporządzanie planów zagospodarowania należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja funkcji mieszkaniowej na postulowanym terenie niesie ze sobą szereg korzyści związanych z rozwojem miejscowości, wpływy z racji podatku od nieruchomości oraz części podatku dochodowego. Stwarzanie możliwości rozwoju mieszkalnictwa służy zaspakajaniu podstawowych potrzeb lokalnej społeczności. Proponowane do opracowania planu grunty stanowią obecnie własność Agencji Nieruchomości Rolnych, a w przypadku sprzedaży ich po opracowaniu planu były właściciel zapłaci gminie rentę planistyczną. Zamiar przekształcenia Agencji Nieruchomości Rolnej w Bank Ziemi niesie za sobą ograniczenie kompetencji a tym samym przekazanie na rzecz samorządów części majątku nie stanowiącego ziemi rolnej. W wyniku takiej restrukturyzacji

grunty ANR przeznaczone w planach miejscowych na cele mieszkaniowe prawdopodobnie przejdą z mocy prawa na rzecz gminy.

      Przeznaczenie terenu pod zabudowę jest zgodne ze “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda” i zostało pozytywnie zaopiniowane przez Gminną Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną.

 

 

W dniu 24 lipca 2006r. dokonano modyfikacji polegającej na naprawie linków do załączników graficznych. Linki te nie otwierały załączników. 

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 12.07.2006, ostatnia aktualizacja: 24.07.2006, odsłon: 1 105


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544900
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości