Uchwała nr LVI/357/2014
Rady Gminy Ostróda
z dnia 25 września 2014r.
 
w sprawie kierunków działania Wójta Gminy Ostróda dotyczących działalności w zakresie telekomunikacji
 
     Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 2 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. 1. Działalność gminy Ostróda w zakresie telekomunikacji powinna być ukierunkowana na osiągnięcie na obszarze gminy celów Europejskiej Agendy Cyfrowej, tj.:
  1. 100% gospodarstw domowych z możliwością dostępu do szerokopasmowego Internetu o prędkości min. 2 Mb/s,
  2. do końca 2020 r. 100 % gospodarstw domowych z możliwością dostępu do szerokopasmowego Internetu o prędkości min. 30 Mb/s,
  3. do końca 2020 r. co najmniej 50 % gospodarstw domowych z możliwością dostępu do szerokopasmowego Internetu o prędkości min. 100 Mb/s.
     2. Wskazane jest podejmowanie działań, których celem jest zwiększenie atrakcyjności Gminy Ostróda dla inwestorów przede wszystkim w odniesieniu do infrastruktury „ostatniej mili”, by na obszarze Gminy Ostróda zapewnić jak najszersze inwestycje z wykorzystaniem ponad 1 mld euro dostępnego dla inwestorów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 
     3. Wskazane jest podejmowanie działań, których celem jest współpraca z Województwem Warmińsko-Mazurskim oraz powiatami i innymi gminami, dla zapewnienia jak najszybszej realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie”, a także pozyskania wpływu na decydowanie o sposobie i warunkach eksploatowania oraz utrzymywania infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej powstałej na obszarze Gminy Ostróda w ramach tego projektu.
 
     4. Warunki współpracy, o której mowa w ust. 3, mogą być określone w szczególności poprzez zawarcie porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Ostróda a Województwem Warmińsko-Mazurskim oraz powiatami i innymi gminami na rzecz realizacji Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur.
 
     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Andrzej Wiczkowski
 
Data przekazania do publikacji: 30.09.2014r.
Osoba przekazująca: Artur Jabłonka

Sporządził/a: Artur Jabłonka
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 30.09.2014, ostatnia aktualizacja: 30.09.2014, odsłon: 992


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16679926
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości