Uchwała Nr LVI/355/2014
Rady Gminy Ostróda
z dnia 25 września 2014 r.
 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu.
 
     Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Udziela się z budżetu Gminy Ostróda pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu
z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań:
  1) „Remont drogi powiatowej Nr 1228N droga 1245NN -Zwierzewo- Lubajny
  2) „Remont chodnika w miejscowości Smykowo”.
 
     § 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Ostróda na rok 2014 w wysokości:
  1) 15 547,57zł /słownie:piętnaście tysięcy pięćset czterdzieści siedem 57/100 złotych/brutto
        - na zadanie określone w § 1 pkt 1;
  2) 103 186,15 zł /słownie: sto trzy tysiące sto osiemdziesiąt sześć 15/100 złotych/ brutto
        - na zadanie określone w § 1 pkt 2.
 
  § 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określą umowy zawarte pomiędzy Gminą Ostróda a Powiatem Ostródzkim.
 
     § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Wiczkowski
 
Data przekazania do publikacji: 01.10.2014r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 01.10.2014, ostatnia aktualizacja: 01.10.2014, odsłon: 1 018


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15608414
odsłon strony

Aktualnie mamy
112 gości